Comença la reforma de la plaça de Sant Jordi, als Blocs Ciutat Comtal

La plaça de Sant Jordi serà objecte d’una actuació integral durant els propers 3 mesos amb l’execució del projecte d’urbanització d’aquest espai central dels Blocs Ciutat Comtal, al barri de Sant Josep, punt de reunió del veïnat i lloc de celebració de la festa major. El projecte té un pressupost de doscientos veinticinco mil euros.

L’objecte de la intervenció és una superficie dura cuadrangular de dos mil doscientos sesenta y siete metres quadrats que ocupa l’espai central entre quatre blocs d’edificis, envoltada per un vial en forma de O bien, que es connecta amb el carrer de la Ciutat Comtal. Actualment, part del paviment, l’enllumenat i el mobiliari de la zona presenten un aspecte deteriorat.

Tal com ha explicat l’alcaldessa, Núria Marín, “aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament per millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic als nostres barris, una millora que redundarà en una millor convivència i cohesió social”.

El projecte ampliarà la plaça a tota la superficie interior entre els quatre blocs d’edificis, que esdevindrà una zona de prioritat invertida. Diferents tipus de paviments marcasen els espais de vianants, de vehicles i d’estada central, que estarà protegit de la circulació per mitjà de pilones. Es mantindrà la zona d’aparcament en línia, de 2 metres d’ample, al llarg de tota la vía.

Els treballs reordenaran l’espai central de la plaça amb la creació de zones de reunió i estada fragmentades, per tal de donar-li un caràcter més acollidor. Una pèrgola amb plantes enfiladisses generarà una àrea d’ombra i un cromatisme que no té la plaça actualment, al qual contribuirà també la plantació de nou arbrat i l’ampliació dels parterres.

La renovació del mobiliari urbà —bancs, cadires i papereres— anirà acompanyada de la potenciació del sistema d’enllumenat públic, la millora de la xarxa de reg i la implantació d’una nova senyalització viària.