El Ple Municipal ha aprovat inicialment per a dos mil veintiuno un pressupost de ochenta y cuatro milions d’euros

El Ple Municipal, reunit en sessió extraordinària i urgent, ha aprovat inicialment per majoria absoluta aquesta vesprada el pressupost de l’Ajuntament de Sagunt per a dos mil veintiuno. El pressupost, equilibrat en ingressos i despeses, ascendix a ochenta y cuatro,03 milions d’euros (un cuatro con ocho por ciento menor que el pressupost inicial de despeses de dos mil veinte) i ha sigut aprovat amb els vots en favor de l’Equip de Govern, format pel Partit Socialista (PSPV-Partido Socialista), Compromís i Esquerra Unida (Estados Unidos). Els partits de l’Oposició, Iniciativa Porteña (IP), Partit Popular (Partido Popular), Ciutadans (Cs) i Vox han votat en contra. 

Segons la informació exposada pel regidor delegat d’Hisenda, Javier Extraño, que ha explicat les línies més importants de la política pressupostària, la primordial xifra del pressupost de despeses es destina a la partida Personal amb treinta y uno con uno milions (un treinta y siete con uno por ciento del total), seguida de la de despeses corrents en béns i serveis ja que ascendix a veintinueve con cuatro milions (un treinta y cinco con seis por ciento ). A més, per a inversions reals s’han destinat once con ochenta y cuatro milions (catorce con nueve por ciento ) i per a transferències corrents seis,11 milions (el siete,28 por ciento ), per a amortització de deute cuatro con sesenta y dos milions (cinco con cincuenta por ciento ) i per a despeses financeres cuatrocientos sesenta y dos cero euros (0,55 por ciento ). 

Per a poder executar les despeses, l’Ajuntament de Sagunt necessita disposar d’un pressupost d’ingressos que s’ajuste a aquests, per la qual cosa el mateix també ascendix a ochenta y cuatro,03 milions que es distribueixen de la següent forma: Impostos directes treinta y seis con seis milions (cuarenta y dos con noventa y uno por ciento ); impostos indirectes tres con seis milions (cuatro con veintiocho por ciento ); Taxes, preus públics i altres ingressos once con cuatro milions (trece con cincuenta y nueve por ciento ); transferències corrents diecinueve con ocho milions (veintitres con seis por ciento ); Ingressos patrimonials novecientos treinta cuatrocientos cuatro euros (uno con once por ciento ); Transferències de capital cuatro con sesenta y uno milions (cinco con cuarenta y nueve por ciento ); Actius financers setenta y dos y doscientos euros (0,09 por ciento ) i Passius financers (operació financera) siete,5 milions (ocho con noventa y tres por ciento ).

En el pressupost consolidat també es reflectix el pressupost de la Societat Anònima de Gestió (SAG) el pressupost de despeses de la qual serà de catorce con nueve milions i el del Consell Agrari, amb un pressupost de uno con nueve milions.

D’altra banda, tal com es recull en l’Informe Economicofinancer, el deute viu (pendent de pagament) de l’Ajuntament de Sagunt a data 1 de gener de dos mil veintiuno és de veintiocho con ochenta y seis milions i si a la mateixa se aúna l’operació de préstec de siete,5 milions projectada en el pressupost de dos mil veintiuno situarà el deute en treinta y seis con treinta y seis milions, la qual cosa dona com a resultat un percentatge d’endeutament del cincuenta y ocho con sesenta y cinco por ciento . 

Les principals iniciatives incloses en el capítol seis i siete (Inversions reals i transferències de capital) que sumen un total de ochenta y siete, compten amb un pressupost de doce con diecinueve milions.